Xuất khẩu thủy sản cuối năm 2023 thời cơ để “trở mình”

Thị trường ngành thủy sản đang có nhiều chuyển biến khi thị trường dần phục...